Medizinlexikon

thorakal

Am Brustkorb (Thorax), zum Brustkorb gehörend.